Parallel Bible results for Exodus 18

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Exodus 18

SVV 1 Toen Jethro, priester van Midian, schoonvader van Mozes, hoorde al wat God aan Mozes, en aan Israel, Zijn volk, gedaan had: dat de HEERE Israel uit Egypte uitgevoerd had; NIV 1 Now Jethro, the priest of Midian and father-in-law of Moses, heard of everything God had done for Moses and for his people Israel, and how the LORD had brought Israel out of Egypt. SVV 2 Zo nam Jethro, Mozes' schoonvader, Zippora, Mozes' huisvrouw (nadat hij haar wedergezonden had), NIV 2 After Moses had sent away his wife Zipporah, his father-in-law Jethro received her SVV 3 Met haar twee zonen, welker enes naam was Gersom (want hij zeide: Ik ben een vreemdeling geweest in een vreemd land); NIV 3 and her two sons. One son was named Gershom, for Moses said, "I have become an alien in a foreign land"; SVV 4 En de naam des anderen was Eliezer, want, zeide hij, de God mijns vaders is tot mijn Hulpe geweest, en heeft mij verlost van Farao's zwaard. NIV 4 and the other was named Eliezer, for he said, "My father's God was my helper; he saved me from the sword of Pharaoh." SVV 5 Toen nu Jethro, Mozes' schoonvader, met zijn zonen en zijn huisvrouw, tot Mozes kwam, in de woestijn, aan den berg Gods, waar hij zich gelegerd had, NIV 5 Jethro, Moses' father-in-law, together with Moses' sons and wife, came to him in the desert, where he was camped near the mountain of God. SVV 6 Zo zeide hij tot Mozes: Ik, uw schoonvader Jethro, kom tot u, met uw huisvrouw, en haar beide zonen met haar. NIV 6 Jethro had sent word to him, "I, your father-in-law Jethro, am coming to you with your wife and her two sons." SVV 7 Toen ging Mozes uit, zijn schoonvader tegemoet, en hij boog zich, en kuste hem; en zij vraagden de een den ander naar den welstand, en zij gingen naar de tent. NIV 7 So Moses went out to meet his father-in-law and bowed down and kissed him. They greeted each other and then went into the tent. SVV 8 En Mozes vertelde zijn schoonvader alles, wat de HEERE aan Farao en aan de Egyptenaren gedaan had, om Israels wil; al de moeite, die hun op dien weg ontmoet was, en dat hen de HEERE verlost had. NIV 8 Moses told his father-in-law about everything the LORD had done to Pharaoh and the Egyptians for Israel's sake and about all the hardships they had met along the way and how the LORD had saved them. SVV 9 Jethro nu verheugde zich over al het goede, hetwelk de HEERE Israel gedaan had; dat Hij het verlost had uit de hand der Egyptenaren. NIV 9 Jethro was delighted to hear about all the good things the LORD had done for Israel in rescuing them from the hand of the Egyptians. SVV 10 En Jethro zeide: Gezegend zij de HEERE, Die ulieden verlost heeft uit de hand der Egyptenaren, en uit Farao's hand; Die dit volk van onder de hand der Egyptenaren verlost heeft! NIV 10 He said, "Praise be to the LORD, who rescued you from the hand of the Egyptians and of Pharaoh, and who rescued the people from the hand of the Egyptians. SVV 11 Nu weet ik, dat de HEERE groter is dan alle goden; want in de zaak, waarin zij trotselijk gehandeld hebben, was Hij boven hen. NIV 11 Now I know that the LORD is greater than all other gods, for he did this to those who had treated Israel arrogantly." SVV 12 Toen nam Jethro, de schoonvader van Mozes, Gode brandoffer en slachtofferen; en Aaron kwam, en al de oversten van Israel, om brood te eten met den schoonvader van Mozes, voor het aangezicht Gods. NIV 12 Then Jethro, Moses' father-in-law, brought a burnt offering and other sacrifices to God, and Aaron came with all the elders of Israel to eat bread with Moses' father-in-law in the presence of God. SVV 13 Doch het geschiedde des anderen daags, zo zat Mozes om het volk te richten, en het volk stond voor Mozes, van den morgen tot den avond. NIV 13 The next day Moses took his seat to serve as judge for the people, and they stood around him from morning till evening. SVV 14 Als de schoonvader van Mozes alles zag, wat hij het volk deed, zo zeide hij: Wat ding is dit, dat gij het volk doet? Waarom zit gij zelf alleen, en al het volk staat voor u, van den morgen tot den avond? NIV 14 When his father-in-law saw all that Moses was doing for the people, he said, "What is this you are doing for the people? Why do you alone sit as judge, while all these people stand around you from morning till evening?" SVV 15 Toen zeide Mozes tot zijn schoonvader: Omdat dit volk tot mij komt, om God raad te vragen. NIV 15 Moses answered him, "Because the people come to me to seek God's will. SVV 16 Wanneer zij een zaak hebben, zo komt het tot mij, dat ik richte tussen den man en tussen zijn naaste; en dat ik hun bekend make Gods instellingen en Zijn wetten. NIV 16 Whenever they have a dispute, it is brought to me, and I decide between the parties and inform them of God's decrees and laws." SVV 17 Doch de schoonvader van Mozes zeide tot hem: De zaak is niet goed, die gij doet. NIV 17 Moses' father-in-law replied, "What you are doing is not good. SVV 18 Gij zult geheel vervallen, zo gij, als dit volk, hetwelk bij u is; want deze zaak is te zwaar voor u, gij alleen kunt het niet doen. NIV 18 You and these people who come to you will only wear yourselves out. The work is too heavy for you; you cannot handle it alone. SVV 19 Hoor nu mijn stem, ik zal u raden, en God zal met u zijn; wees gij voor het volk bij God, en breng gij de zaken voor God; NIV 19 Listen now to me and I will give you some advice, and may God be with you. You must be the people's representative before God and bring their disputes to him. SVV 20 En verklaar hun de instellingen en de wetten, en maak hun bekend den weg, waarin zij wandelen zullen, en het werk, dat zij doen zullen. NIV 20 Teach them the decrees and laws, and show them the way to live and the duties they are to perform. SVV 21 Doch zie gij om, onder al het volk, naar kloeke mannen, God vrezende, waarachtige mannen, de gierigheid hatende; stel ze over hen, oversten der duizenden, oversten der honderden, oversten der vijftigen, oversten der tienen. NIV 21 But select capable men from all the people--men who fear God, trustworthy men who hate dishonest gain--and appoint them as officials over thousands, hundreds, fifties and tens. SVV 22 Dat zij dit volk te allen tijde richten; doch het geschiede, dat zij alle grote zaken aan u brengen, maar dat zij alle kleine zaken richten; verlicht alzo uzelven, en laat hen met u dragen. NIV 22 Have them serve as judges for the people at all times, but have them bring every difficult case to you; the simple cases they can decide themselves. That will make your load lighter, because they will share it with you. SVV 23 Indien gij deze zaak doet, en God het u gebiedt, zo zult gij kunnen bestaan; zo zal ook al dit volk in vrede aan zijn plaats komen. NIV 23 If you do this and God so commands, you will be able to stand the strain, and all these people will go home satisfied." SVV 24 Mozes nu hoorde naar de stem van zijn schoonvader, en hij deed alles, wat hij gezegd had. NIV 24 Moses listened to his father-in-law and did everything he said. SVV 25 En Mozes verkoos kloeke mannen, uit gans Israel, en maakte hen tot hoofden over het volk; oversten der duizenden, oversten der honderden, oversten der vijftigen, en oversten der tienen; NIV 25 He chose capable men from all Israel and made them leaders of the people, officials over thousands, hundreds, fifties and tens. SVV 26 Dat zij het volk te allen tijde richtten, de harde zaak tot Mozes brachten, maar zij alle kleine zaak richtten. NIV 26 They served as judges for the people at all times. The difficult cases they brought to Moses, but the simple ones they decided themselves. SVV 27 Toen liet Mozes zijn schoonvader trekken; en hij ging naar zijn land. NIV 27 Then Moses sent his father-in-law on his way, and Jethro returned to his own country.