Parallel Bible results for Handelingen 4

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Handelingen 4

SVV 1 En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen daarover tot hen de priesters, en de hoofdman des tempels, en de Sadduceen; NIV 1 The priests and the captain of the temple guard and the Sadducees came up to Peter and John while they were speaking to the people. SVV 2 Zeer ontevreden zijnde, omdat zij het volk leerden, en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden. NIV 2 They were greatly disturbed because the apostles were teaching the people and proclaiming in Jesus the resurrection of the dead. SVV 3 En zij sloegen de handen aan hen, en zetten ze in bewaring tot den anderen dag; want het was nu avond. NIV 3 They seized Peter and John, and because it was evening, they put them in jail until the next day. SVV 4 En velen van degenen, die het woord gehoord hadden, geloofden; en het getal der mannen werd omtrent vijf duizend. NIV 4 But many who heard the message believed, and the number of men grew to about five thousand. SVV 5 En het geschiedde des anderen daags, dat hun oversten en ouderlingen en Schriftgeleerden te Jeruzalem vergaderden; NIV 5 The next day the rulers, elders and teachers of the law met in Jerusalem. SVV 6 En Annas, de hogepriester, en Kajafas, en Johannes, en Alexander, en zovele er van het hogepriesterlijk geslacht waren. NIV 6 Annas the high priest was there, and so were Caiaphas, John, Alexander and the other men of the high priest's family. SVV 7 En als zij hen in het midden gesteld hadden, vraagden zij: Door wat kracht, of door wat naam hebt gijlieden dit gedaan? NIV 7 They had Peter and John brought before them and began to question them: "By what power or what name did you do this?" SVV 8 Toen zeide Petrus, vervuld zijnde met den Heiligen Geest, tot hen: Gij oversten des volks, en gij ouderlingen van Israel! NIV 8 Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them: "Rulers and elders of the people! SVV 9 Alzo wij heden rechterlijk onderzocht worden over de weldaad aan een krank mens geschied, waardoor hij gezond geworden is; NIV 9 If we are being called to account today for an act of kindness shown to a cripple and are asked how he was healed, SVV 10 Zo zij u allen kennelijk, en het ganse volk Israel, dat door den Naam van Jezus Christus, den Nazarener, Dien gij gekruist hebt, Welken God van de doden heeft opgewekt, door Hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond. NIV 10 then know this, you and all the people of Israel: It is by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified but whom God raised from the dead, that this man stands before you healed. SVV 11 Deze is de Steen, Die van u, de bouwlieden, veracht is, Welke tot een hoofd des hoeks geworden is. NIV 11 He is " 'the stone you builders rejected, which has become the capstone. ' SVV 12 En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden. NIV 12 Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved." SVV 13 Zij nu, ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes, en vernemende, dat zij ongeleerde en slechte mensen waren, verwonderden zich, en kenden hen, dat zij met Jezus geweest waren. NIV 13 When they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, ordinary men, they were astonished and they took note that these men had been with Jesus. SVV 14 En ziende den mens bij hen staan, die genezen was, hadden zij niets daartegen te zeggen. NIV 14 But since they could see the man who had been healed standing there with them, there was nothing they could say. SVV 15 En hun geboden hebbende uit te gaan buiten den raad, overlegden zij met elkander, NIV 15 So they ordered them to withdraw from the Sanhedrin and then conferred together. SVV 16 Zeggende: Wat zullen wij dezen mensen doen? Want dat er een bekend teken door hen geschied is, is openbaar aan allen, die te Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet loochenen. NIV 16 "What are we going to do with these men?" they asked. "Everybody living in Jerusalem knows they have done an outstanding miracle, and we cannot deny it. SVV 17 Maar opdat het niet meer en meer onder het volk verspreid worde, laat ons hen scherpelijk dreigen, dat zij niet meer tot enig mens in dezen Naam spreken. NIV 17 But to stop this thing from spreading any further among the people, we must warn these men to speak no longer to anyone in this name." SVV 18 En als zij hen geroepen hadden, zeiden zij hun aan, dat zij ganselijk niet zouden spreken, noch leren, in den Naam van Jezus. NIV 18 Then they called them in again and commanded them not to speak or teach at all in the name of Jesus. SVV 19 Maar Petrus en Johannes, antwoordende, zeiden tot hen: Oordeelt gij, of het recht is voor God, ulieden meer te horen dan God. NIV 19 But Peter and John replied, "Judge for yourselves whether it is right in God's sight to obey you rather than God. SVV 20 Want wij kunnen niet laten te spreken, hetgeen wij gezien en gehoord hebben. NIV 20 For we cannot help speaking about what we have seen and heard." SVV 21 Maar zij dreigden hen nog meer, en lieten ze gaan, niets vindende, hoe zij hen straffen zouden, om des volks wil; want zij verheerlijkten allen God over hetgeen er geschied was. NIV 21 After further threats they let them go. They could not decide how to punish them, because all the people were praising God for what had happened. SVV 22 Want de mens was meer dan veertig jaren oud, aan welken dit teken der genezing geschied was. NIV 22 For the man who was miraculously healed was over forty years old. SVV 23 En zij, losgelaten zijnde, kwamen tot de hunnen, en verkondigden al wat de overpriesters en de ouderlingen tot hen gezegd hadden. NIV 23 On their release, Peter and John went back to their own people and reported all that the chief priests and elders had said to them. SVV 24 En als dezen dat hoorden, hieven zij eendrachtelijk hun stem op tot God, en zeiden: Heere! Gij zijt de God, Die gemaakt hebt den hemel, en de aarde, en de zee, en alle dingen, die in dezelve zijn. NIV 24 When they heard this, they raised their voices together in prayer to God. "Sovereign Lord," they said, "you made the heaven and the earth and the sea, and everything in them. SVV 25 Die door den mond van David Uw knecht, gezegd hebt: Waarom woeden de heidenen, en hebben de volken ijdele dingen bedacht? NIV 25 You spoke by the Holy Spirit through the mouth of your servant, our father David: " 'Why do the nations rage and the peoples plot in vain? SVV 26 De koningen der aarde zijn te zamen opgestaan, en de oversten zijn bijeenvergaderd tegen den Heere, en tegen Zijn Gezalfde. NIV 26 The kings of the earth take their stand and the rulers gather together against the Lord and against his Anointed One. ' SVV 27 Want in der waarheid zijn vergaderd tegen Uw heilig Kind Jezus, Welken Gij gezalfd hebt, beiden Herodes en Pontius Pilatus, met de heidenen en de volken Israels; NIV 27 Indeed Herod and Pontius Pilate met together with the Gentiles and the people of Israel in this city to conspire against your holy servant Jesus, whom you anointed. SVV 28 Om te doen al wat Uw hand en Uw raad te voren bepaald had, dat geschieden zou. NIV 28 They did what your power and will had decided beforehand should happen. SVV 29 En nu dan, Heere, zie op hun dreigingen, en geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw woord te spreken; NIV 29 Now, Lord, consider their threats and enable your servants to speak your word with great boldness. SVV 30 Daarin, dat Gij Uw hand uitstrekt tot genezing, en dat tekenen en wonderen geschieden door den Naam van Uw heilig Kind Jezus. NIV 30 Stretch out your hand to heal and perform miraculous signs and wonders through the name of your holy servant Jesus." SVV 31 En als zij gebeden hadden, werd de plaats, in welke zij vergaderd waren, bewogen. En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en spraken het Woord Gods met vrijmoedigheid. NIV 31 After they prayed, the place where they were meeting was shaken. And they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. SVV 32 En de menigte van degenen, die geloofden, was een hart en een ziel; en niemand zeide, dat iets van hetgeen hij had, zijn eigen ware, maar alle dingen waren hun gemeen. NIV 32 All the believers were one in heart and mind. No one claimed that any of his possessions was his own, but they shared everything they had. SVV 33 En de apostelen gaven met grote kracht getuigenis van de opstanding van den Heere Jezus; en er was grote genade over hen allen. NIV 33 With great power the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus, and much grace was upon them all. SVV 34 Want er was ook niemand onder hen, die gebrek had; want zovelen als er bezitters waren van landen of huizen, die verkochten zij, en brachten den prijs der verkochte goederen, en legden dien aan de voeten der apostelen. NIV 34 There were no needy persons among them. For from time to time those who owned lands or houses sold them, brought the money from the sales SVV 35 En aan een iegelijk werd uitgedeeld, naar dat elk van node had. NIV 35 and put it at the apostles' feet, and it was distributed to anyone as he had need. SVV 36 En Joses, van de apostelen toegenaamd Barnabas (hetwelk is, overgezet zijnde, een zoon der vertroosting), een Leviet, van geboorte uit Cyprus, NIV 36 Joseph, a Levite from Cyprus, whom the apostles called Barnabas (which means Son of Encouragement), SVV 37 Alzo hij een akker had, verkocht dien, en bracht het geld, en legde het aan de voeten der apostelen. NIV 37 sold a field he owned and brought the money and put it at the apostles' feet.