Parallel Bible results for Jesaja 43:14-21

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Jesaja 43:14-21

SVV 14 Alzo zegt de HEERE, uw Verlosser, de Heilige Israels: Om ulieder wil heb Ik naar Babel gezonden, en heb hen allen vluchtig doen nederdalen, te weten de Chaldeen, in de schepen, op welke zij juichten. NIV 14 This is what the LORD says-- your Redeemer, the Holy One of Israel: "For your sake I will send to Babylon and bring down as fugitives all the Babylonians, in the ships in which they took pride. SVV 15 Ik ben de HEERE, uw Heilige; de Schepper van Israel, ulieder Koning. NIV 15 I am the LORD, your Holy One, Israel's Creator, your King." SVV 16 Alzo zegt de HEERE, Die in de zee een weg, en in de sterke wateren een pad maakte; NIV 16 This is what the LORD says-- he who made a way through the sea, a path through the mighty waters, SVV 17 Die wagenen en paarden, heir en macht voortbracht; te zamen zijn zij nedergelegen, zij zullen niet weder opstaan, zij zijn uitgeblust, gelijk een vlaswiek zijn zij uitgegaan. NIV 17 who drew out the chariots and horses, the army and reinforcements together, and they lay there, never to rise again, extinguished, snuffed out like a wick: SVV 18 Gedenkt der vorige dingen niet, en overlegt de oude dingen niet. NIV 18 "Forget the former things; do not dwell on the past. SVV 19 Ziet, Ik zal wat nieuws maken, nu zal het uitspruiten, zult gijlieden dat niet weten? Ja, Ik zal in de woestijn een weg leggen, en rivieren in de wildernis. NIV 19 See, I am doing a new thing! Now it springs up; do you not perceive it? I am making a way in the desert and streams in the wasteland. SVV 20 Het gedierte des velds zal Mij eren, de draken en de jonge struisen; want Ik zal in de woestijn wateren geven, en rivieren in de wildernis, om Mijn volk, Mijn uitverkorenen drinken te geven. NIV 20 The wild animals honor me, the jackals and the owls, because I provide water in the desert and streams in the wasteland, to give drink to my people, my chosen, SVV 21 Dit volk heb Ik Mij geformeerd, zij zullen Mijn lof vertellen. NIV 21 the people I formed for myself that they may proclaim my praise.