Parallel Bible results for Jesaja 43:8-13

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Jesaja 43:8-13

SVV 8 Breng voort het blinde volk, hetwelk ogen heeft, en de doven, die oren hebben. NIV 8 Lead out those who have eyes but are blind, who have ears but are deaf. SVV 9 Laat al de heidenen samen vergaderd worden, en laat de volken verzameld worden; wie onder hen zal dit verkondigen? Of laat hen ons doen horen de vorige dingen, laat hen hun getuigen voortbrengen, opdat zij gerechtvaardigd worden, en men het hore en zegge: Het is de waarheid. NIV 9 All the nations gather together and the peoples assemble. Which of them foretold this and proclaimed to us the former things? Let them bring in their witnesses to prove they were right, so that others may hear and say, "It is true." SVV 10 Gijlieden zijt Mijn getuigen, spreekt de HEERE, en Mijn knecht, dien Ik uitverkoren heb; opdat gij het weet, en Mij gelooft, en verstaat, dat Ik Dezelve ben, dat voor Mij geen God geformeerd is, en na Mij geen zijn zal. NIV 10 "You are my witnesses," declares the LORD, "and my servant whom I have chosen, so that you may know and believe me and understand that I am he. Before me no god was formed, nor will there be one after me. SVV 11 Ik, Ik ben de HEERE, en er is geen Heiland behalve Mij. NIV 11 I, even I, am the LORD, and apart from me there is no savior. SVV 12 Ik heb verkondigd, en Ik heb verlost, en Ik heb het doen horen, en geen vreemd god was onder ulieden; en gij zijt Mijn getuigen, spreekt de HEERE, dat Ik God ben. NIV 12 I have revealed and saved and proclaimed-- I, and not some foreign god among you. You are my witnesses," declares the LORD, "that I am God. SVV 13 Ook eer de dag was, ben Ik, en er is niemand, die uit Mijn hand redden kan; Ik zal werken, en wie zal het keren? NIV 13 Yes, and from ancient days I am he. No one can deliver out of my hand. When I act, who can reverse it?"