Parallel Bible results for Luke 6:15

New International Version

New International Version

Luke 6:15

NIV 15 Matthew, Thomas, James son of Alphaeus, Simon who was called the Zealot, NIV 15 Matthew, Thomas, James son of Alphaeus, Simon who was called the Zealot,