Parallel Bible results for Spreuken 20:1

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Spreuken 20:1

SVV 1 De wijn is een spotter, de sterke drank is woelachtig; al wie daarin dwaalt, zal niet wijs zijn. NIV 1 Wine is a mocker and beer a brawler; whoever is led astray by them is not wise.