Parallel Bible results for Spreuken 9

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Spreuken 9

SVV 1 De opperste Wijsheid heeft Haar huis gebouwd; Zij heeft Haar zeven pilaren gehouwen. NIV 1 Wisdom has built her house; she has hewn out its seven pillars. SVV 2 Zij heeft Haar slachtvee geslacht. Zij heeft Haar wijn gemengd; ook heeft Zij Haar tafel toegericht. NIV 2 She has prepared her meat and mixed her wine; she has also set her table. SVV 3 Zij heeft Haar dienstmaagden uitgezonden; Zij nodigt op de tinnen van de hoogten der stad: NIV 3 She has sent out her maids, and she calls from the highest point of the city. SVV 4 Wie is slecht? Hij kere zich herwaarts! Tot de verstandeloze zegt Zij: NIV 4 "Let all who are simple come in here!" she says to those who lack judgment. SVV 5 Komt, eet van Mijn brood, en drinkt van den wijn, dien Ik gemengd heb. NIV 5 "Come, eat my food and drink the wine I have mixed. SVV 6 Verlaat de slechtigheden, en leeft; en treedt in den weg des verstands. NIV 6 Leave your simple ways and you will live; walk in the way of understanding. SVV 7 Wie den spotter tuchtigt, behaalt zich schande; en die den goddeloze bestraft, zijn schandvlek. NIV 7 "Whoever corrects a mocker invites insult; whoever rebukes a wicked man incurs abuse. SVV 8 Bestraf den spotter niet, opdat hij u niet hate; bestraf den wijze, en hij zal u liefhebben. NIV 8 Do not rebuke a mocker or he will hate you; rebuke a wise man and he will love you. SVV 9 Leer den wijze, zo zal hij nog wijzer worden; onderwijs den rechtvaardige, zo zal hij in leer toenemen. NIV 9 Instruct a wise man and he will be wiser still; teach a righteous man and he will add to his learning. SVV 10 De vreze des HEEREN is het beginsel der wijsheid, en de wetenschap der heiligen is verstand. NIV 10 "The fear of the LORD is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. SVV 11 Want door Mij zullen uw dagen vermenigvuldigen, en de jaren des levens zullen u toegedaan worden. NIV 11 For through me your days will be many, and years will be added to your life. SVV 12 Indien gij wijs zijt, gij zijt wijs voor uzelven; en zijt gij een spotter, gij zult het alleen dragen. NIV 12 If you are wise, your wisdom will reward you; if you are a mocker, you alone will suffer." SVV 13 Een zotte vrouw is woelachtig, de slechtigheid zelve, en weet niet met al. NIV 13 The woman Folly is loud; she is undisciplined and without knowledge. SVV 14 En zij zit aan de deur van haar huis, op een stoel, op de hoge plaatsen der stad; NIV 14 She sits at the door of her house, on a seat at the highest point of the city, SVV 15 Om te roepen degenen, die op den weg voorbijgaan, die hun paden recht maken, zeggende: NIV 15 calling out to those who pass by, who go straight on their way. SVV 16 Wie is slecht? Hij kere zich herwaarts; en tot den verstandeloze zegt zij: NIV 16 "Let all who are simple come in here!" she says to those who lack judgment. SVV 17 De gestolen wateren zijn zoet, en het verborgen brood is liefelijk. NIV 17 "Stolen water is sweet; food eaten in secret is delicious!" SVV 18 Maar hij weet niet, dat aldaar doden zijn; haar genoden zijn in de diepten der hel. NIV 18 But little do they know that the dead are there, that her guests are in the depths of the grave.