Nehemiah 10:4; Nehemiah 10:27

4 Hattush, Shebaniah, Malluk,
27 Malluk, Harim and Baanah.