Nehemiah 10:4 RSV

4 Hattush, Shebani'ah, Malluch,