Nehemiah 12:3 RSV

3 Shecani'ah, Rehum, Mer'emoth,