31 En tot die te Hebron, en tot al de plaatsen, waar David gewandeld had, hij en zijn mannen.