33 En David zeide tot hem: Zo gij met mij voortgaat, zo zult gij mij tot een last zijn;