36 Jig-al, de zoon van Nathan, van Zoba; Bani, de Gadiet