30 Toen ging Mozes uit van Farao, en bad vuriglijk tot den HEERE.