6 En elkeen had vier aangezichten; insgelijks had elkeen van hen vier vleugelen.