23 Voorts geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende: