20 En ik zeide tot hen: Het woord des HEEREN is tot mij geschied, zeggende: