3 Zie, gij zijt wijzer dan Daniel; zij hebben niets toegeslotens voor u verborgen.