19 Boven wien zijt gij liefelijk! Daal neder, en leg u bij de onbesnedenen.