13 En Hij zeide tot mij: Gij zult nog wederom grote gruwelen zien, die zij doen.