16 Maar Jezus zeide: Zijt ook gijlieden alsnog onwetende?