25 En zij kwam en aanbad Hem, zeggende: Heere, help mij!