5 Wederom uitgegaan zijnde omtrent de zesde en negende ure, deed hij desgelijks.