6 En de discipelen heengegaan zijnde, en gedaan hebbende, gelijk Jezus hun bevolen had,