John 13:17 TYN

17 If ye vnderstonde these thinges happy are ye yf ye do them.