Psalm 135:1 YLT

1 Praise ye Jah! Praise ye the name of Jehovah, Praise, ye servants of Jehovah,