21 Salmon was the father of Bo'az, Bo'az was the father of 'Oved,
22 'Oved was the father of Yishai, and Yishai was the father of David.