Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


列王紀上 7:2

2 又 建 造 利 巴 嫩 林 宮 , 長 一 百 肘 , 寬 五 十 肘 , 高 三 十 肘 , 有 香 柏 木 柱 三 ( 原 文 作 四 ) 行 , 柱 上 有 香 柏 木 柁 梁 。