Lìdaìzhìshàng 1:19

19 Xībǎi shēng le liǎng gè érzi , yī gè míng jiào Fǎlè ( Fǎlè jiù shì fēn de yìsi ) , yīnwei nàshí rén jiù fēn dì jūzhù . Fǎlè de xiōngdi míng jiào Yuētān .
Do Not Sell My Info (CA only)