Lìdaìzhìshàng 19:12

12 Yuē yē duì yà bǐ shāi shuō , Yàlán rén ruò qiáng guō wǒ , nǐ jiù lái bāngzhu wǒ . Yàmén rén ruò qiáng guō nǐ , wǒ jiù qù bāngzhu nǐ .
Do Not Sell My Info (CA only)