URGENT: We Need Your Help to Provide a Bible for a Service Member or Veteran Today!


Lìdaìzhìshàng 22:14

14 Wǒ zaì kùn nán zhī zhōng wéi Yēhéhuá de diàn yùbeì le jīnzi shí wàn tā lián dé , yínzi yī bǎi wàn tā lián dé , tóng hé tiĕ duō dé wúfǎ kĕ chēng . wǒ yĕ yùbeì le mùtou , shítou , nǐ hái kĕyǐ zēngtiān .
Do Not Sell My Info (CA only)