Lìdaìzhìshàng 22:8

8 Zhǐshì Yēhéhuá de huà líndào wǒ shuō , nǐ liú le duō rén de xuè , dá le duō cì dà zhàng , nǐ bùkĕ wèi wǒde míng jiànzào diàn yǔ , yīnwei nǐ zaì wǒ yǎnqián shǐ duō rén de xuè liú zaì dì shàng .
Do Not Sell My Info (CA only)