Lìdaìzhìshàng 26:32

32 Yé lì yǎ de dìxiōng yǒu èr qiā qī bǎi rén , dōu shì zhuàngshì , qiĕ zuò zúzhǎng . Dàwèi wáng paì tāmen zaì Liúbiàn zhīpaì , Jiādé zhīpaì , Mǎnáxī bàn zhīpaì zhōng bànlǐ shén hé wáng de shì .
Do Not Sell My Info (CA only)