Lìdaìzhìshàng 28:1

1 Dàwèi zhāo jù Yǐsèliè gè zhīpaì de shǒulǐng Hélún bān fúshì wáng de jūnzhǎng , yǔ qiā fú zhǎng , bǎifūzhǎng , zhǎng guǎn wáng hé wáng zǐ chǎnyè shēngchù de , bìng taì jiān , yǐjí dà néng de yǒng shì , dōu dào Yēlùsǎlĕng lái .
Do Not Sell My Info (CA only)