Lìdaìzhìshàng 3:19

19 Pí dà yǎ de érzi shì Suǒluóbābó , Shìmĕi . Suǒluóbābó de érzi shì Mǐshūlán , Hānáníyǎ , tāmende meìzi míng jiào Shìluómì .
Do Not Sell My Info (CA only)