Lìdaìzhìshàng 5:26

26 Gùcǐ , Yǐsèliè de shén jīdòng Yàshù wáng pǔ lè hé Yàshù wáng tí gé là pí ní shǎi de xīn , tāmen jiù bǎ lǚ biàn rén , Jiādé rén , Mǎnáxī bàn zhīpaì de rén lǔ dào hā xī , hā bó , hā là yǔ gē sàn hé biān , zhídào jīnrì hái zaì nàli .
Do Not Sell My Info (CA only)