Lìdaìzhìshàng 6:65

65 Zhè yǐshàng lù míng de chéng , zaì Yóudà , Xīmiǎn , Biànyǎmǐn sān zhīpaì de dì zhōng , Yǐsèliè rén niānjiū gĕi le tāmen .
Do Not Sell My Info (CA only)