Lìdaìzhìshàng 7:17

17 Wū lán de érzi shì bǐ dàn . zhè dōu shì Jīliè de zǐsūn . Jīliè shì Machir de érzi , Machir shì Mǎnáxī de érzi .
Do Not Sell My Info (CA only)