Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Lièwángjìshang 1:11

11 Ná dān duì Suǒluómén de mǔqin bá Shìbā shuō , hā jí de érzi yà duō ní yǎ zuò wáng le , nǐ méiyǒu tīngjian ma . wǒmen de zhǔ Dàwèi què bù zhīdào .