Lièwángjìshang 1:25

25 Tā jīnrì xià qù , zǎi le xǔduō niú yáng , féi dú , qǐng le wáng de zhòng zǐ hé jūnzhǎng , bìng jìsī yà bǐ yà tā . tāmen zhèngzaì yà duō ní yǎ miànqián chī hē , shuō , yuàn yà duō ní yǎ wáng wàn suì .