Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Lièwángjìshang 1:26

26 Wéidú wǒ , jiù shì nǐde púrén hé jìsī Sādū , Yéhéyédà de érzi Bǐnáyǎ , bìng wáng de púrén Suǒluómén , tā dōu méiyǒu qǐng .