Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Lièwángjìshang 1:27

27 Zhè shì guǒrán chū hū wǒ zhǔ wǒ wáng ma . wáng què méiyǒu gàosu púrén men , zaì wǒ zhǔ wǒ wáng zhī hòu shuí zuò nǐde wèi .