Lièwángjìshang 1:30

30 Wǒ jìrán zhǐ zhe Yēhéhuá Yǐsèliè de shén xiàng nǐ qǐshì shuō , nǐ érzi Suǒluómén bì jiēxù wǒ zuò wáng , zuò zaì wǒde wèi shàng . wǒ jīnrì jiù bì zhào zhè huà ér xíng .