Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Lièwángjìshang 1:32

32 Dàwèi wáng yòu fēnfu shuō , jiāng jìsī Sādū , xiānzhī Nádān , Yéhéyédà de érzi Bǐnáyǎ zhào lái . tāmen jiù dōu lái dào wáng miànqián .