Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Lièwángjìshang 1:38

38 Yúshì , jìsī Sādū , xiānzhī Nádān , Yéhéyédà de érzi Bǐnáyǎ , hé jī lì tí rén , Bǐlì tí rén dōu xià qù shǐ Suǒluómén qí Dàwèi wáng de luó zǐ , jiāng tā sòng dào Jīxùn .