Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Lièwángjìshang 1:39

39 Jìsī Sādū jiù cóng zhàngmù zhōng qǔ le shèng gào yóu de jiǎo lái , yòng gāo gāo Suǒluómén . rén jiù chuī jiǎo, zhòng mín dōu shuō , yuàn Suǒluómén wáng wàn suì .