Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Lièwángjìshang 1:42

42 Tā zhēng shuōhuà de shíhou , jìsī yà bǐ yà tāde érzi Yuēná cdān lái le . yà duō ní yǎ duì tā shuō , jìnlái ba . nǐ shì gè zhōng yì de rén , bì shì bào hǎo xìnxī .