Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Lièwángjìshang 1:44

44 Wáng chāiqiǎn jìsī Sādū , xiānzhī Nádān , Yéhéyédà de érzi Bǐnáyǎ , hé jī lì tí rén , Bǐlì tí rén dōu qù shǐ Suǒluómén qí wáng de luó zǐ .