Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Lièwángjìshang 1:45

45 Jìsī Sādū hé xiānzhī Nádān zaì Jīxùn yǐjing gāo tā zuò wáng . zhòngrén dōu cóng nàli huānhū zhe shàng lái , shēngyīn shǐ chéng zhèndòng , zhè jiù shì nǐmen suǒ tīngjian de shēngyīn .