Lièwángjìshang 1:5

5 Nàshí , hā jí de érzi yà duō ní yǎ zì zūn , shuō , wǒ bì zuò wáng , jiù wèi zìjǐ yùbeì chēliàng , mǎ bīng , yòu paì wǔ shí rén zaì tā qiántou bēnzǒu .